اشتغال عادلانه

مانیز خود را به پرداخت عادلانه و اشتغال گروه های حاشیه ای متعهد کرده است

راه کار عملی نه به پلاستیک

مانیز پروژه ارایه راه کارهای ارزان و جذاب برای نه گفتن عملی به پلاستیک است

کار آفرینی اجتماعی

مانیز پروژه کار آفرینی اجتماعی است که در آن اهداف اجتماعی شامل اشتغال عادلانه و محیط زیست بر اهداف اقتصادی اولویت دارد

آخرین ویدیو ها و پست بلاگ ما

مانیز و روز تنوع زیستی

امروز روز تنوع زیستی است و مانیز از دولت دوباره ی آقای روحانی که به نام دولت محیط زیستی تقاضا دارد..


دسته بندی: پست ها

استاد کامبیز درم بخش و مانیز

استاد کامبیزدرم بخش ازبحرانی میگوید که قاتل خاموش  ماست. 


دسته بندی: پست ها

تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت میکنند.

"مانیز" پروژه کارآفرینی اجتماعی برای زنان سرپرست خانواده و کاهش مصرف بی رویه زباله های پلاستیکی است و در موسسه غیر...


دسته بندی: پست ها

حمایت از مانیز

حمایت تمام قد جعفر پاکزاد(برنامه فرمول1  از شبکه یک سیما) از پویش مانیز را ببینید.شمانیز مانند ما به این نتیجه خواهید...


دسته بندی: پست ها

مانیز در20 شهر و بیش از 200 فروشگاه در خدمت شما هست

تئوری زیربنایی مانیز
حل مشکل مصرف بی رویه پلاستیک با تکیه بر پتانسیل شهروندان آگاه و تبدیل کردن آنها به شهروندان درگیر
کیف سبز مانیز
کیف های پارچه ای مانیز با استفاده از ظرفیت هنرمندان و طراحان با طراحی های زیبا و جذاب و متناسب با سلیقه گروه های سنی و جنسیتی مختلف تهیه می شود تا از طریق تبدیل شدن به کالایی خواستنی به فرهنگ روزمره تبدیل شود.

مانیز اعتقاد دارد برای فرهنگسازی نه به پلاستیک علاوه بر ذهنیت به عامل مادی هم نیاز است بنلبراین برای حرکت به سمت فرهنگ بدون پلاستیک در صدد است راه حل های ارزان و جذاب را در دسترس شهروندان آگاه قرار دهد

مانیز محصولی است که هدف از تولید آن و فرایندهای ساخت آن اجتماعی است به این معنی که برای اهداف سودآوری اقتصادی تولید نمی شود بلکه هدف از تولید و عرضه آن کمک به حل مسایل اجتماعی و tr بد-g:2lass="spppb-یت فره سلیقه گروه های حانواده و کاهش مصرف بگ بدون پل فرراه حٮت آن اجه ل م

مانیز justify;"> م2lasیز">

تماعی
<عی
<عی
floatpe-7s visible-xs" src="1c="/images/22.png" alt="">تمحاا

کیف های پا بههای ارزان و جذاب بازی نه به پلg:2lass>مانیزحٮت آن ا justify;"> ج، برای زنان سرپرست هدف از سکوت ت دارد

<>

عضدی اوسراکزاد(تماعی

ymailing/js/acyma"ent"> mailing/js/acyma_formAmailing/j77951ss="sاعی ymailing/js-modع"ent"> mailing/js-modع_formAmailing/j77951s formAmailing/j77951s e spb-woan> formAmailing/j77951s <عی ymailing/js/acyma_form" <عی ymailing/jsform" ز field_eilin_formAmailing/j77951s/a>< "category">".sr_eilin_formAmailing/j77951s onfocu"> ".sr[eilin]-addon-tit-size1ata- in="0="APTION'] =x/jsppb="APTION'] =x/..ت loop:trueت loop:tr ز Submi=- oncuselainry{ (functisubmi= mailing/jform('optin','formAmailing/j77951'); }cpost(err){ lmrt('The formecould not beisubmi=ted '+err);(functi au;}"jpg" op:trueت loop:tد

ajax- in="0="0"jpg" a _sla! -- in="0="/acyma_101-0jpg" ctoperin="0="sub"jpg" o-laerin="0="not-laejpg" rederec=- in="0="" da%3A%2F%2Fsrc="http://ww%2Fn> rederec=unsub- in="0="" da%3A%2F%2Fsrc="http://ww%2Fn> optimicrin="0="crc="/media/co"jpg" op p hidd-896scrin="0="1"jpg" ymaform /> crin="0="formAmailing/j77951-0jpg" op<

<

<

r/div>
<" style="">

دسز ینه /spa3nt sppb-tab"ent/contnmsppb-page- op< ge- op op<"category">< ge- oge- op op<"category">پ)ge- o.ت rs">< ge- o- o."category">< ge- o- o. استاد اوبیز درم بخش op op< ge- op op<"category">< ge- oge- op op<"category">پ)ge- o.ت rs">< ge- o- o."category">< ge- o- o. استاد وبیز درم بخش ازبحرانی میگوید که قاتل خاموش o- o.ر o- oge- o- اعge- o.liage- op op< logobckgmsp-ent/consass="captn sppb class="ln>تمام مردم دنیا به یک زبان سکوت op op< ge- op op<"category">< ge- oge- op op<"category">پ)ge- o.ت rs">< ge- o- o."category">< ge- o- o. "مانیز" پروژه کارآفرینی اجتماعی برای زنان سرپرست خانواده و کاهش مصرف ...o- o.ر o- oge- o- اعge- ی

کماستماعی

tagspopular tagscloud"dge<عی ylmrt ylmrt-warn/co"=" هو >کیی اۆ ت.ontain r/div> r/div>
<"sppb-row">
<" style="">
مانیآفرینی اجحصولی حان با آفرماعی س است و در ه حٮت آن اجز دسیاٵف ان سداٌ . ماننی که ف بدیرجحصولی حما'ل؆یاntroانیآفرینی ا"روشی ڮش اجحص با ان سکف . ماtroانیآفرینی ام بخش ٯیةه فدی ا در آن اهداف ا آ اسد آن و tin"> کٴیز ستنآن و tin">کوو tنواراه م ؇ گی؅ بخ و فهن ٯجهجدف ا؇جid=1ست ب٧ف اجرم دیادش از t... ذهنیرنوع شمل ن فهن ن 'لر ه ؇دف از تولید =1س تبد ما ما ت دارد

r/div> r/div>
der-ooppbprogress-59 ">"sppb-addprogress-59 ">class="spplt">der-ooppbv id="sp-top1" class="col-sm-12 col-md-12">"ap-layer">
"ap-layer
"ap-l
"ap-layer r/id="/ r/html>