دعوت به همکاری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

«مانیز» پروژه ای مردمی با اهداف زیست محیطی، کارآفرینی اجتماعی، اشتغالزایی و حمایت از گروه های حاشیه ای است که در نظر دارد از مشارکت و توان گروههای مختلف اجتماعی در سرتاسر کشور بهره بگیرد:

_ اگر صاحب کسب و کاری کوچک با دغدغه ها و افق دیدی گسترده هستید

_اگر شرایط محیط زیستی ایران شما را نگران کرده است و به دنبال راهی عملی و ممکن میگردید

_ اگر دغدغه آموزش رفتارهای صحیح محیط زیستی به کودکان و نوجوانان را  دارید

_ اگر پذیرش «مسئولیت اجتماعی» برای شما چیزی بیش از یک شعار است

_ اگر خود را از افراد آگاه و پیشرو جامعه میدانید

_ اگر دانشجو، بازنشسته، خانه دار هستید و زمان کمی برای کسب درآمد دارید